top of page

Personuppgifter och GDPR

Annas djurhälsa AB hanterar alla personuppgifter enligt den Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR samt svensk lagstiftning. 

 

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste alla förättningar journalföras och i samband med ditt djurs veterinärbesök måste dina personuppgifter registreras. Dessa journaler måste enligt ovan nämnda lag sparas i minst fem år efter djurets senaste journalanteckning. Enligt lag om ändring i bokföringslagen (2010:1514) krävs lagring av bokföringsuppgifter i minst sju år. Vid registrering i vårt journalsystem ger ni automatiskt samtycke till lagring av era personuppgifter.

 

Till personuppgifter räknas namn, personnummer/födelsedatum, e-post, telefonnummer, försäkringsnummer samt annan information relevant för verksamheten. Personuppgifterna används för att tillhandahålla tjänster kopplade till verksamheten, såsom journalföring, direktregleringar mot försäkringsbolag, receptförskrivning, remittering till annan veterinär, fakturering och bokföring.

Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter som finns lagrade om dig och att ev. felaktiga uppgifter rättas. Dessutom har du, efter fem respektive sju års lagstadgad lagring, rätt att begära att alla uppgifter om dig och ditt djur raderas. Djurjournalerna kan sedan inte återskapas. Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen om du anser att något inte sköts korrekt.

bottom of page